Desde FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade aportarache a información que necesitas para coñecer que destino lles daremos aos datos que nos proporciones.

1. ¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitou os teus datos, FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF: ESG15796683 somos o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA nos comprometemos ao cumprimento da obriga de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

2. ¿ÓNDE INFORMAMOS?

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, a través da páxina web www.idisantiago.es no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

3. ¿TEMOS DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS?

Si, pola natureza da nosa figura xurídica, FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA conta cun Delegado de Protección de Datos para garantir o cumprimento da normativa de protección de datos vixente. Podes contactar con el a través da dirección de correo electrónico ejercicio.derechos.proteccion.datos.fidis@sergas.es.

4. ¿QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

  • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente.

Os datos derivados das comunicacións que manteñas con nós.

 • A información correspondente a túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou habendo obtido o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo o consentimento do terceiro en cuestión.

 

5. ¿COMO TRATAMOS OS DATOS?

En FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que temos reforzado os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

6. ¿CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

7. ¿COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, queda notificado que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámosche que no suposto de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indiques por esta mesma vía indicando no asunto «BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS» para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola túa parte, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

8. ¿CANTO TIEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos á persoas físicas que FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Do mesmo xeito conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

9. ¿OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obriga legal. Se por reclamación da Administración Pública ou as Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicitaran os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fóra dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulada nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme as nosas instrucións e non os aplicará ou usará co fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

10. ¿CALES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revocar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos se están a tratar e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean sendo tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Do mesmo xeito, queremos informarte de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar a túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirte por escrito á FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA en TRAVESÍA CHOUPANA, S/N, , 15706 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) ou mediante correo electrónico a ejercicio.derechos.proteccion.datos.fidis@sergas.es.

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá de ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Recordarche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras infrinxidos os teus dereitos Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

11. ¿CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO FINALIDADE DO TRATAMENTO BASE DE LEXITIMACIÓN
Xestión do IDIS Xestión dos grupos de investigación para o control das actividades que realizan Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Consentimento expreso do interesado/aa

Xestión laboral Xestión do persoal para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas Relación contractual
Xestión fiscal e contable Tratamento necesario para o cumprimento das obrigas fiscais e contables Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos preponderantes do responsable ou de terceiros

Xestión de contactos Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as Relación contractual

Intereses lexítimos preponderantes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/aa

Prevención de riscos laborais Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Xestión de candidatos/as a un posto de traballo Selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de currículo, entrevistas persoais e probas de valoración Intereses vitais do interesado/a ou de outras persoas

Consentimento expreso do interesado/aa

Organización de eventos e actividades Xestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes. Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/aa

Comunicación informativa e notificacións Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade Intereses lexítimos preponderantes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/aa

Xestión multimedia Tratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais e a promoción das actividades Consentimento expreso do interesado/a
Xestión de candidatos/as a un posto de traballo por concurso Xestión de candidatos a un emprego a través de concurso de oposición público para prover un posto de traballo. Consentimento expreso do interesado/aa
Control laboral Control de asistencia dos empregados/as ao posto de traballo, control de quendas e xestión de vacacións, baixas e outras asistencias. Relación contractual

Intereses lexítimos preponderantes do responsable ou de terceiros

Xestión de proveedores Análise, valoración, contratación, xestión de pedidos e xestión de pagos a provedores Relación contractual
Estatísticas para investigación Análise estatísticos e investigación Interese público ou exercicio de poderes públicos

Intereses lexítimos preponderantes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/aa

Xestión de trámites e subvencións Xestión, obtención e xustificación de subvencións e outros trámites ante diferentes organismos públicos e privados Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/aa

Xestión de convocatorias, consellos e citas do órgano directivo Xestión da comunicación da empresa cos membros da xunta directiva, persoas e institucións con vinculación á empresa e outros interesados para a xestión e información sobre convocatorias, reunións de consello, citacións e outras Relación contractual

Intereses lexítimos preponderantes do responsable ou de terceiros

Xestión de informes do persoal Avaliación e arquivo dos informes emitidos sobre o persoal do responsable Relación contractual

Intereses lexítimos preponderantes do responsable ou de terceiros

Xestión de contratos de área Contratacións a terceiros ou por terceiros no exercicio das actividades propias da área Relación contractual

Intereses lexítimos preponderantes do responsable ou de terceiros

Xestión de colaboradores en actividades de I+D Xestión da relación con persoas que colaboran ou se interesan en actividades de investigación, desenvolvemento e innovación Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/aa

Xestión da relación de bolseiros/as e estudantes en prácticas Mantemento da relación contractual con bolseiros/as e estudantes en prácticas Relación contractual
Formación de empregados/as Tratamento dos datos necesarios para a formación de empregados/as e persoal interesado Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos preponderantes do responsable ou de terceiros

Xestión web Xestionar as consultas, contactos e reclamacións recibidas a través da páxina web Consentimento expreso do interesado/aa
Facturación Emisión de facturas a clientes, remesas e domiciliados, cobros e elaboración de padróns Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Xestión da información do órgano de administración Xestión dos datos relativos ás persoas físicas que conforman o órgano de administración da sociedade Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Xestión de Proxectos Xestión dos datos de clientes e colaboradores necesarios para a xestión e tramitación de proxectos de consultoría. Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/aa

Xestión de padroado Xestión do órgano de dirección da fundación Consentimento expreso do interesado/aa