Organización

Consello reitor

Presentación

O Consello Reitor é o órgano de máxima dirección, xestión e representación do Instituto, que coincide tal e como se explicita no propio convenio de creación do IDIS, coa Comisión de Seguimento e Cumprimento do Convenio, constituída ao abeiro do artíigo 6.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Neste órgano están representadas todas as entidades que conforman o IDIS:

 • Presidente/a: O titular da Consellería de Sanidade, ou o Director da Dirección Xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria.
 • Vicepresidente/a: o Reitor/a da Universidade de Santiago de Compostela ou o Vicerreitor/a de investigación e innovación.
 • 6 Vocais, 3 designados pola Consellería de Sanidade e outros 3 polo Reitor da USC.
 • O Director/a Científico/a, que ten voz pero non voto nas sesións do Consello Reitor.
 • O Secretario/a: A secretaría do Instituto é exercida por 2 membros do Consello Reitor ou por unha persoa designada para estes efectos. Neste caso actúa con voz pero sen voto. Dá fe dos acordos adoptados e é o custodio da documentación administrativa.
Composición
 • Presidente: Antonio Gómez Caamaño. Conselleiro de Sanidade.
 • Vicepresidente: Antonio López Díaz. Reitor da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Vocais:
 • Julián Álvarez Escudero. Decano da Facultade de Medicina e Odontoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Pilar Bermejo Barrera. Vicerreitora de Política Científica da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Ángel Carracedo Álvarez. Catedrático do Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría.
 • María Luz Couce Pico, Directora Científica do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (sen voto).
 • Enrique Domínguez Muñoz. Xefe de Servizo de Dixestivo da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.
 • Ángel Facio Villanueva. Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.
 • Antonio Fernández Campa. Xerente, Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.
 • José Ramón González Juanatey. Xefe do Servizo de Cardioloxía da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.
 • José Luis Labandeira García. Catedrático do Departamento de Ciencias Morfolóxicas da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Isabel Lista García, Directora da Fundación IDIS, en calidade de secretaria (sen voto).
Consello Reitor GAL

Pilar Bermejo Barrera

Vicerreitora de Política Científica da Universidade de Santiago de Compostela

Consello Reitor GAL

Ángel Facio Villanueva

Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

Consello Reitor GAL

Antonio Gómez Caamaño

Conselleiro de Sanidade

Consello Reitor GAL

Antonio López Díaz

Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

Consello Reitor GAL

Julián Álvarez Escudero

Investigador líder do grupo AC03 - Enfermo Crítico

Consello Reitor GAL

Ángel Carracedo Álvarez

Coordinador da área A002 - Xenética e bioloxía de sistemas. Investigador líder do grupo C005 - Xenética

Consello Reitor GAL

Mª Luz Couce Pico

Dirección científica do IDIS - Investigadora líder do grupo C012 - Metabolopatías

Consello Reitor GAL

Juan Enrique Domínguez Muñoz

Investigador líder do grupo C009 - Investigación Traslacional en Enfermidades do Aparato Dixestivo

Consello Reitor GAL

Antonio Fernández Campa

Xerente, Axencia Galega para o Coñecemento en Saúde

Consello Reitor GAL

José Ramón González Juanatey

Coordinador da área A006 - Cardiovascular. Investigador líder do grupo C016 - Cardioloxía

Consello Reitor GAL

José Luis Labandeira García

Coordinador da área A004 - Neurociencias. Investigador líder do grupo C018 - Neuroloxía Experimental da Enfermidade de Parkinson

Consello Reitor GAL

Isabel Lista García

Directora da Fundación IDIS

Comité científico externo

Presentación

O Comité Científico Externo do IDIS é un órgano conformado por profesionais de prestixio e referencia internacional nos ámbitos de coñecemento do propio Instituto, encargados de velar pola calidade científica das actividades realizadas polo IDIS e contribuíndo a súa mellora. O Comité Científico Externo ten como misión o asesoramento aos órganos de goberno e dirección do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, para garantir os máximos niveis de calidade na actividade científica e de formación levada a cabo no IDIS, e o cumprimento dos obxectivos marcados conforme a súa planificación estratéxica.

Composición
Comité científico externo GAL

Ángeles Almeida Parra

Subdirectora do Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca

Comité científico externo GAL

Melchor Álvarez de Mon Soto

Director do Departamento de Medicina e Especialidades Médicas da Universidad de Alcalá de Henares, Madrid

Comité científico externo GAL

María del Carmen Ayuso García

Directora Científica do Instituto de Investigación Sanitaria da Fundación Jiménez Díaz

Comité científico externo GAL

Joan Comella Carnicé

irector de I+D do Hospital San Joan de Deu (Barcelona)

Comité científico externo GAL

Encarnación Guillén Navarro

Xefa de Servizo de Xenética Médica - Pediatría do Hospital Clínico Universitario Virgen da Arrixaca, Murcia

Comité científico externo GAL

María Rosario Luquin Piudo

Investigadora clínica do Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra

Comité científico externo GAL

Antonio Vidal Puig

Catedrático de Nutrición Molecular e Metabolismo. Universidad de Cambridge, Reino Unido

Comité científico interno

Presentación

Existe un Comité Científico Interno (CCI), presidido pola Dirección Científica do IDIS, cuxo regulamento establece que está integrado por investigadores, incluíndo investigadores en formación, en representación das áreas científicas prioritarias do IIS. Deben estar representados os diferentes tipos de investigadores e cumprir cos principios de igualdade de xénero. Debe incorporar aos responsables de formación, innovación e calidade do IIS, segundo o establecido na organización do IIS. O Comité Científico Interno (CCI) do IDIS é unha comisión que pretende representar a todo o persoal investigador e técnico do Instituto, co fin de asesorar a súa Dirección Científica nos aspectos científicos, estratéxicos e organizativos, así como tomar as decisións oportunas sobre o funcionamento do Instituto. Esta comisión estará formada por persoal de diferentes ámbitos e perfís, estando representadas tódalas unidades e áreas científicas do IDIS. As funcións do CCI son as seguintes:

 • Asesorar á Dirección do IIS en tódolos temas científicos, estratéxicos e organizativos do mesmo.
 • Analizar e facer propostas en tódolos plans e normativas de funcionamento do IIS, especialmente no plan estratéxico, incluíndo o plan de integración y o plan de formación.
 • Realizar un seguimento das actividades do IIS, especialmente con relación a eses plans.
 • Validar a Memoria Científica anual.
 • Propoñer ao órgano de goberno os obxectivos científicos anuais a alcanzar e o plan de acción que os desenvolva.
 • Ser o órgano de participación das áreas e grupos de investigación na gobernanza científica do IIS.
 • Avaliar a calidade das propostas de solicitude de proxectos e establecer a súa priorización, se así está recollid2520eno seu regumento.
Composición
 • Presidenta: María Luz Couce Pico. Directora Científica do IDIS.
 • Vocais:
 • José Víctor Álvarez González. Investigador postdoctoral. Representante R2.
 • Ángel Carracedo Álvarez. Líder da área de Xenética e Biología de Sistemas.
 • Miriam Cebey López. Presidenta da Comisión de Calidade do IDIS.
 • Manuel Collado Rodríguez. Presidente da Comisión de Formación do IDIS.
 • Anxo Fernández Ferreiro. Presidente da Comisión de Innovación do IDIS.
 • José Ramón González Juanatey. Líder da área de Cardiovascular.
 • Francisco Gude Sampedro. Líder da área de Plataformas e Metodoloxía.
 • José Luis Labandeira García. Líder da área de Neurociencias.
 • Isabel Lista García. Directora da FIDIS.
 • Rafael López López. Líder da área de Oncoloxía.
 • Miguel López Pérez. Representante de investigadores R4.
 • Mabel Loza García. Representante de Dirección do CIMUS.
 • Paula Mariño Lorenzo. Investigadora en formación do IDIS. Representante R1.
 • Miguel Ángel Martínez Olmos. Líder da área de Endocrinología.
 • Federico Martinón Torres. Líder da área de Infectoloxía, inflamación e vacinas.
 • Laura Muinelo Romay. Investigadora Miguel Servet. Representante R3.
 • Daniel Rey Aldana. Representante de Atención Primaria do IDIS.
 • Mabel Sampedro Parada. Responsable de Innovación e Transferencia do IDIS. Representante do Comité de Empresa.
 • Ana Vega Gliemmo. Representante de investigadores R4.
 • Sandra Vidal Martínez. Responsable de Enfermería
 • Secretario: José Ramón Castro Ruibal. Xestor de Investigación do IDIS.
Comité científico interno GAL

Anxo Fernández Ferreiro

Presidente da Comisión de Innovación do IDIS

Comité científico interno GAL

Sofía Isabel Barbosa Sousa Gouveia

Representante de Investigadores R2 do IDIS

Comité científico interno GAL

Ángel Carracedo Álvarez

Coordinador da área A002 - Xenética e bioloxía de sistemas. Investigador líder do grupo C005 - Xenética

Comité científico interno GAL

José Ramón Castro Ruibal

Xestor de Investigación do IDIS. Secretario do Comité Científico Interno

Comité científico interno GAL

Miriam Cebey López

Presidenta da Comisión de Calidade do IDIS

Comité científico interno GAL

Manuel Collado Rodríguez

Investigador líder do grupo E028 - Senescencia celular, cancro e envellecemento

Comité científico interno GAL

Mª Luz Couce Pico

Dirección científica do IDIS - Investigadora líder do grupo C012 - Metabolopatías

Comité científico interno GAL

José Ramón González Juanatey

Coordinador da área A006 - Cardiovascular. Investigador líder do grupo C016 - Cardioloxía

Comité científico interno GAL

Francisco Gude Sampedro

Coordinador da área A005 - Plataformas e metodoloxía. Investigador líder do grupo C017 - Metodoloxía da investigación

Comité científico interno GAL

José Luis Labandeira García

Coordinador da área A004 - Neurociencias. Investigador líder do grupo C018 - Neuroloxía Experimental da Enfermidade de Parkinson

Comité científico interno GAL

Isabel Lista García

Directora da Fundación IDIS

Comité científico interno GAL

Rafael López López

Coordinador da área A001 - Oncoloxía. Investigador líder do grupo C030 - Oncoloxía Médica Traslacional

miguel lopez

Miguel López Pérez

Investigador líder do grupo C029 - Neurobesidade

Comité científico interno GAL

Mabel Loza García

Subcoordinadora da área A002 - Xenética e bioloxía de sistemas. Investigadora líder do grupo C026 BIOFARMA

Comité científico interno GAL

Paula Mariño Lorenzo

Representante de Investigadores R1 do IDIS

Comité científico interno GAL

Miguel Ángel Martínez Olmos

Líder da área A003 - Endocrinoloxía, nutrición e metabolismo. Líder do grupo C006 - Endocrinoloxía molecular

Comité científico interno GAL

Federico Martinón Torres

Coordinador da área A007 - Infectoloxía, Inflamación e Vacinas. Investigador líder do grupo C020 - Xenética, Vacinas, Infeccións e Pediatría (GENVIP)

Comité científico interno GAL

Laura Muinelo Romay

Representante de Investigadores R3 do IDIS

Comité científico interno GAL

Daniel Rey Aldana

Representante de Atención Primaria do IDIS

Comité científico interno GAL

Mabel Sampedro Parada

Responsable de Innovación e Transferencia. Representante do Comité de Empresa

Comité científico interno GAL

Ana Paula Vega Gliemmo

Investigadora líder do grupo C041 - Xenética do Cancro e Enfermidades Raras