Comisión de formación

A Comisión de Formación do IDIS é a estrutura encargada do plantexamento da estratexia formativa do IDIS e conta para o desenvolvemento desta tarefa co apoio da Coordinación Científico Técnica do IDIS. O Consello Reitor é o encargado de aprobar en última instancia os plans do instituto, e as súas modificacións. Corresponde á Dirección Científica do IDIS elevar a este órgano o Plan de Formación e as súas propostas de mellora, asesorado polo Comité Científico Interno e ol Comité Científico Externo.

Composición

Presidente: Manuel Collado Rodríguez, líder do Grupo E028 do IDIS

Vogais:

  • Anxo Vidal Figueroa, Líder do Grupo E018 do IDIS
  • María del Carmen Rivas Vázquez, Líder do Grupo E033 do IDIS
  • Francisco Gude Sampedro, Coordinador da área Plataformas e Metodoloxía, Líder do Grupo C017 do IDIS
  • Jorge Barbazán García, Membro do grupo C030 do IDIS
  • Cristina Fernández Pérez, Servizo de Medicina Preventiva e Saúde Pública do Complejxo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
  • Sonia Eiras Penas, Líder do Grupo E045 do IDIS
  • Anxo Fernández Ferreiro, Membro do grupo E034 do IDIS
  • Ana Estany Gestal, Responsable do Departamento de Metodoloxía da Investigación da Fundación IDIS
  • Ana Igea Fernández, Xestora do Departamento de Proxectos da Fundación IDIS

Secretaría: José Ramón Castro Ruibal. Xestor de Investigación do IDIS